Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Pravopisně s.r.o., so sídlom Piletická 486, Věkoše 50341 Hradec Králové, IČ: 059 79 587, zapísanej vo verejnom registri vedenom u Krajského súdu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39318 (ďalej len „Poskytovateľ“) platia pre objednávku a poskytovanie služieb Poskytovateľa v oblasti školiacich pomôcok s ponukou uvedenou na internetovej adrese Pravopisne.sk. Poskytovateľ je súčasne prevádzkovateľom internetovej stránky Pravopisne.sk (ďalej len „Internetová stránka“).

Kontaktné údaje poskytovateľa:

Telefón: +420 721 169 768

Email: info@pravopisne.cz

Bankové spojenie: 405979587/2010

 1. Úvodné ustanovenia, vymedzenie pojmov

  1.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe uzavretej zmluvy, kedy predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi formou „SaaS“ (Software ako služba) službu softwarovej služby, ktorú objednávateľ vyberie a záväzok Objednávateľa túto službu zaplatiť (ďalej „Zmluva“) uzatváranej medzi Poskytovateľom na strane jednej a inou fyzickou či právnickou osobou ako objednávateľom na strane druhej prostredníctvom internetovej prezentácie Poskytovateľa, umiestnenej na adrese Pravopisne.sk. Internetová prezentácia nie je ponukou v zmysle ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“).

  1.2. Vymedzenie niektorých pojmov užívaných v obchodných podmienkach:

 • Objednávateľ – je podnikateľ alebo spotrebiteľ
 • Spotrebiteľ – je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy s poskytovateľom jedná mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania
 • Podnikateľ – je Objednávateľ, ktorý nie je spotrebiteľ. Podnikateľom je osoba, ktorá uzatvára Zmluvu s Poskytovateľom v súvislosti s vlastnou podnikateľskou činnosťou, ako aj osoby jednajúce v jeho mene alebo účet podnikateľa.
 • Užívateľ – osoba, ktorej objednávateľ poskytne prístup k poskytovanej službe
 • Internetový obchod – je internetová prezentácia zriadená za účelom ponuky kurzov a školení poskytovaných Poskytovateľom na základe prijatých objednávok od Objednávateľov a potvrdených od Poskytovateľa.

  1.3. Poskytovateľ v internetovom obchode ponúka nasledujúce:

  Platená registrácia pre učiteľov – ide o prístup do učiteľského profilu, v ktorom je objednávateľovi umožnené sťahovať si jazykové cvičenia vo formátu PDF. Prístup Objednávateľa k službe je vyriešený prostredníctvom webového rozhrania alebo mobilnej aplikácie, a to za využitia prihlasovacieho mena a hesla, ktoré získa po zaplatení ceny objednávky. Cena tejto objednávky je jednorazovo 500,- Kč a platnosť tejto registrácie je jeden rok odo dňa uhradenia ceny služby.

  1.4. Učinením Objednávky Objednávateľ súčasne potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Podmienkami a zaväzuje sa ich dodržovať.

  2. Informácie pre Spotrebiteľa pred uzavretím Zmluvy

  2.1. Internetový obchod obsahuje inzerciu jednotlivých služieb poskytovaných Poskytovateľom. V prípade „zliav, zľavových akcií“ je uvedená cena už po tejto zľave, a teda konečná. Uvedené ceny služieb sú uvedené vrátane všetkých daní (DPH) a poplatkov. Cena služby je stanovená v CZK (koruna česká).

  2.2. Platbu za odobraný tovar je možné učiniť bankovým prevodom, pričom poplatok za uskutočnenie platby je vždy uvedený a Objednávateľovi známy pred odoslaním objednávky.

  2.3. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Vzťahy a prípadné spory vzniknuté na základe obchodných podmienok podliehajú výhradne právnemu rádu Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

  2.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo akékoľvek zľavy, zľavové akcie, kedykoľvek s okamžitou platnosťou odvolať. Požadovať zľavu na službu po odvolaní nie je možné.

  2.5. Poskytovateľ si vyhradzuje možnosť uzavrieť Zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

 1. Uzavretie a účinnosť zmluvy

  3.1. Objednávku Objednávateľ učiní Poskytovateľovi prostredníctvom interaktívneho formuláru na internetovej stránke. Objednávka je učinená po vyplnení všetkých vyžadovaných údajov jej záverečným potvrdením Objednávateľom. Zmluva je uzavretá okamihom potvrdenia objednávky Poskytovateľom.

  3.2. Uzavretím Zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje umožniť Objednávateľovi prístup do ním zvolenej služby uvedenej v čl. 1.3. a obchodných podmienok, a to za podmienok stanovených týmito obchodnými podmienkami, a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi cenu služby (ďalej tiež len „Cena“). Nárok na prístup k službe vzniká Objednávateľom až úplným zaplatením zjednanej Ceny, a je platný na dobu 12 mesiacov odo dňa zaplatenia.

  3.3. Cena je splatná vždy najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia výzvy Poskytovateľa Objednateľovi k jej zaplateniu (výzva môže byť nahradená vystavením daňového dokladu).

 2. Informácie o zasielaní e-mailových newsletterov

  4.1. Na e-mailovú adresu vám v prípade plateného prístupu môžu byť zasielané novinky a iné reklamné správy, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách  informačnej spoločnosti, pokiaľ ho neodmietnete. Tieto správy je možné kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom – napríklad poslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v reklamnej správe – odhlásiť.

 3. Práva a povinnosti objednávateľa

  5.1. Objednávateľ je povinný za poskytovanie Služby hradiť Poskytovateľovi Cenu poriadne a včas.

  5.2. Objednávateľ má právo kedykoľvek zmazať svoj účet, môže tak ale učiniť len prostredníctvom vlastného účtu. Požiadavky na zmazanie podané e-mailom či telefonicky nebudú z bezpečnostných dôvodov brané na vedomie. Zmazané účty nie je možné akokoľvek obnoviť a všetky dáta z nich budú nenávratne zmazané. Pri zmazaní účtu nedochádza k vráteniu Ceny za predmetné obdobie Objednávateľovi.

  5.3. Objednávateľ ani Užívatelia nesmú poškodzovať dobré meno Poskytovateľa.

  5.4. Objednávateľ sa zaväzuje ihneď informovať Poskytovateľa o akýchkoľvek poruchách a závadách prevádzky Služby prostredníctvom e-mailu na adresu: info@pravopisne.cz.

 4. Práva a povinnosti poskytovateľa

  6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vynaložiť všetku odbornú starostlivosť na zaistenie riadneho fungovania Služby.

  6.2. Poskytovateľ je oprávnený v súvislosti s poskytovaním Služby a zaistením jej riadneho fungovania využívať i aplikácie vyvinuté tretími subjektmi, určené mimo iné aj k analýze dát ich uloženia apod.

  6.3. Poskytovateľ je povinný zaistiť provoz všetkých svojich softwarových a hardwarových prostriedkov na zaistenie Služby. Výnimku z tejto povinnosti tvoria stavy, ktoré nemôžu byť Poskytovateľom ovplyvnené, a nejde im predchádzať. Ide napr. o zásah vyššej moci, havárie, výpadky verejných telekomunikačných sietí alebo iné úkony nevyhnutné na zaistenie prevádzky Služby Poskytovateľom (napr. aktualizácia software, konfigurácia serveru, apod.).

  6.4. Všetky dáta Objednávateľom či Užívateľom uložené na účet zriadený Poskytovateľom Objednávateľovi v rámci poskytovania Služby sú vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa, resp. Užívateľa, a Poskytovateľ k nim nezískava žiadne vlastnícke ani užívacie právo, ak nie je vyslovene dohodnuté inak.

  6.5. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú Objednávateľovi (prípadne Užívateľovi) v dôsledku akejkoľvek nefunkčnosti, poruchy, chyby alebo závady Služby, prípadne jej riadnej funkcionality, o ktorej Objednávateľ nevedel alebo ju nepredpokladal, a Objednávateľ sa týmto vzdáva akýchkoľvek nárokov na náhradu takej škody, ak Poskytovateľ takú škodu Objednávateľovi nespôsobil úmyselne alebo z hrubej nedbalosti.

 5. Odstúpenie od Zmluvy Spotrebiteľom

  7.1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy uzavretej prostredníctvom Internetového obchodu bez udania dôvodu v lehote štrnástich dní, pričom táto lehota beží od okamihu uzavretia Zmluvy.

  7.2. Pre účely odstúpenia od Zmluvy je Spotrebiteľ povinný o svojom odstúpení informovať Poskytovateľa listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu sídla Poskytovateľa. Spotrebiteľ je oprávnený, nie však povinný, na odstúpenie použiť tento vzorový formulár odstúpenia od Zmluvy.

  7.3. K zachovaniu lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, pokiaľ Spotrebiteľ odoslal odstúpenie v posledný deň príslušnej lehoty.

  7.4. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, zmluvné strany si bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy Poskytovateľovi prišlo odstúpenie Spotrebiteľa, vrátia všetky poskytnuté plnenia tohto zmluvného vzťahu.

7.5. V písomnom odstúpení od Zmluvy uvedie Spotrebiteľ číslo bankového účtu alebo poštovú adresu na spätné zaslanie kúpnej ceny Poskytovateľom. Poskytovateľ je povinný vrátiť Spotrebiteľovi zaplatenú cenu kurzu za tovar, a to buď na účet uvedený v písomnom odstúpení od Zmluvy, alebo poštovou poukážkou na adresu Spotrebiteľa.

7.6. Spotrebiteľ nemôže v súlade s ustanovením § 1837, občianskeho zákonníku, odstúpiť mimo iné od zmluvy o poskytovaní služieb, ktoré poskytovateľ splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy.

7.7. V prípade, že Spotrebiteľ bude využívať službu v lehote podľa § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka, dáva akceptovaním obchodných podmienok aj súhlas so započatím plnenia pred uplynutím tejto lehoty, a teda Spotrebiteľ, ktorý sa v lehote podľa § 1829 odst.1 občianskeho zákonníka už zúčastní kurzu, nemá nárok na odstúpenie od Zmluvy.

 1. Reklamačné podmienky

  8.1. Práva a povinnosti týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, predovšetkým ustanovením § 1914 až 1925 občianskeho zákonníka. Spotrebiteľ je oprávnený predovšetkým:

  1.a) Ak je vada odstrániteľná, môže sa domáhať buď odstránenia vady, alebo primeranej zľavy z ceny. Ak nie je možné vadu odstrániť a nejde kvôli nej predmet riadne užívať, môže nadobúdateľ buď odstúpiť od zmluvy, alebo sa domáhať primeranej zľavy z ceny.

  1.b) Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Spotrebiteľ právo:

  b1) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajcej veci,

  b2) na odstránenie vady opravou veci,

  b3) na primeranú zľavu z ceny, alebo

  b4) odstúpiť od zmluvy.

Objednávateľ oznámi Poskytovateľovi, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vybranú voľbu nemôže Objednávateľ zmeniť bez súhlasu Poskytovateľa; to neplatí, ak žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak Poskytovateľ neopraví vady v primeranej lehote či oznámi Objednávateľovi, že vady neodstráni, môže Objednávateľ požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si Objednávateľ nezvolí svoje právo včas, má práva podľa písm. c.).

1.c) Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Objednávateľ právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z ceny.

1.d) Kým Objednávateľ neuplatní právo na zľavu z ceny alebo nedostúpi od zmluvy, môže Poskytovateľ dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právu vadu. Iné vady môže poskytovateľ odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie Objednávateľovi spôsobiť neprimerané náklady.

1.e) Ak neodstráni Poskytovateľ vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Objednávateľ požadovať zľavu z ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vybranú voľbu nemôže Objednávateľ zmeniť bez súhlasu Poskytovateľa.

1.f) Do odstránenia vady nemusí Objednávateľ platiť časť ceny odhadom primerane odpovedajúcu jeho právu na zľavu.

1.g) Právo z vadného plnenia Objednávateľovi nenáleží, pokiaľ vadu sám spôsobil.

  1. Pokiaľ nie je Objednávateľ spokojný s kvalitou služby, je oprávnený to Poskytovateľovi písomne oznámiť prostredníctvom listu zaslaného bez zbytočného odkladu na adresu sídla Poskytovateľa.
  2. Poskytovateľ si vyhrazuje právo preskúmať a posúdiť dôvody reklamácie a v prípade pochybenia Poskytovateľa ponúknuť Objednávateľovi náhradné riešenie (napr. zľava na službe).
  3. Poskytovateľ sa zaväzuje rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa danej služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane návrhu na náhradné riešenie musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  4. Oprávnenými dôvodmi reklamácie nebudú predovšetým prekážky ležiace na strane Objednávateľa.
  5. Poskytovateľ nezodpovedá za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy, ku ktorému došlo na základe vyššej moci.
 1. Spracovanie osobných údajov

  9.1. V prípade registrácie (platenej aj bezplatnej) do služby učiteľské profily na webovej stránke Pravopisne.sk, prevádzkovanej Poskytovateľom (viď vyššie), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) spracovávame osobné údaje, ktoré sú vypísané nižšie:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailovú adresu,
 • ulicu, mesto, PSČ,
 • IČ / DIČ (v prípade nákupu podnikajúcou osobou)
  1. Tieto osobné údaje je nutné spracovávať za účelom identifikácie Zmluvných strán a plnenia zo Zmluvy a ďalej za účelom evidencie Zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností Zmluvných strán.
  2. Také spracovanie umožňuje ust. 6 odst. 1. písm. b) a f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“).
  3. IP adrea bude ďalej spracovaná tiež pre účely zaistenia ochrany pred kyberútokmi. Také spracovanie umožňuje ust.článku 6 dst.1. písm. f) Nariadenia.
  4. Uchovanie a spracovanie osobných údajov Objednávateľa bude za vyššie uvedeným účelom vykonávané po dobu trvania Zmluvy a ďalej po dobu 10 rokov o ukončenia Zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu.
  5. Podľa Nariadenia máte právo:
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania

 • na prenositeľnosť a právo na kópiu osobných údajov,

 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré sme povinní naďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,

 • podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ máte zato, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením.

 1. Mimosúdne riešenie vzniknutých sporov so Spotrebiteľmi a štátny dozor

  10.1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov je vedľa obecných súdov príslušná aj Česká obchodná inšpekcia (Česká obchodní inspekce), so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

 2. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto Podmienky a všetky Zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Českej republike.
  2. Poskytovateľ má právo kedykoľvek tieto Podmienky a/alebo Cenník zmeniť. Na zmeny v Podmienkach či v Cenníku musí Poskytovateľ Objednávateľa upozorniť a zároveň zverejniťich nové úplné znenie na internetovej stránke. Objednávateľ je oprávnený, v prípade, že nebude súhlasiť so zmenou Podmienok či Cenníku, Zmluvu vypovedať, a to najneskôr do 30 dn odo dňa, kedy boli zmeny Podmienok či Cenníku zverejnené na internetovej stránke, pričom taká situácia zakladá nároky podľa tejto Zmluvy, tj. akoby zmluvu vypovedal Poskytovateľ. V prípade, že Objednávateľ Zmluvu nevypovie, počínajúc 31. dňom od zverejnenia nových Podmienok (či Cenníku) na internetovej stránke sa Zmluva naďalej riadi takýmito novými Podmienkami a Cenníkom.
  3. V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto Podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí týchto Podmienok alebo ktorejkoľvek Zmluvy.
  4. Tieto Podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňa 1.7.2018.