Pravidlá vetných rozborov

PRAVIDLÁ – Citoslovcia

Citoslovcia (po latinsky interjekcie) sú v poradí posledným, desiatym slovným druhom. Citoslovcia sú slová pomerne zábavné a nenájde sa v nich nič zákerné, čo by nás mohlo zaskočiť. Veľmi často ide o jednoslabičné slová.

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Predložky

Predložky (latinsky prepozície) sú neohybný slovný druh a vyjadrujú podobne ako príslovky vzťah či okolnosti (miesto, čas, spôsob a ďalšie), ale svoj význam ukazujú až v spojení s podstatnými menami (na bicykli), zámenami ( s ňou), číslovkami (v troch) a menej často s prídavnými menami.

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Číslovky

Číslovky (latinsky numeráliá) sú v poradí štvrtým slovným druhom. Čo označujú a aké sú ich druhy? A ako ich správne skloňovať, čítať a písať? Poďme nato.

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Slovné druhy

Slovné druhy sa rozdeľujú na slová ohybné (skloňujú sa alebo časujú) a slová neohybné (neskloňujú sa). Slová v zátvorkách sú názvy jednotlivých slovných druhov v latinčine. Slovné druhy sú základom tvaroslovia a treba ich poznať; v mnohých prípadoch je ich znalosť dôležitá aj v pravopisných cvičeniach apod.

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Prísudok

Prísudok je zaraďovaný medzi základné vetné členy a s podmetom tvorí tzv. základnú skladobnú dvojicu. Jeho znalosť je dôležitá aj na pre správne určenie pravopisu v zhode prísudku s podmetom. V tomto príspevku sa na prísudok pozrieme detailnejšie.

Pokračujte