PRAVIDLÁ – Zámená

Zámená sú v poradí tretím slovným druhom, ktorému sa budeme spoločne venovať. Možno sa vám zámená zdajú byť zložité a náročné so všetkým tým delením a kategóriami, ale stačí si len urobiť jasno. Preto sme pre vás pripravili tento článok, ktorý by vám mal pomôcť sa v tomto slovnom druhu lepšie vyznať.

Čo sú zámená?

Zámená (latinsky pronomina) sú slová, ktoré zastupujú podstatné alebo prídavné mená. Odtiaľ pramení ich názov – dávajú sa za mená (niežeby sa dávali v poradí za podstatné alebo prídavné mená, ale používame ich miesto príslušných mien ako zástupcov).

Lenka (podstatné meno) si včera čítala x Ona (zámeno) si včera čítala.

Ďalšou funkciou zámen je ukazovať na osoby, zvieratá a veciten muž, tamtá slonica, toto lístie.

Zámená = ohybný slovný druh

Zámená (spoločne s podstatnými menami, prídavnými menami, zámenami, číslovkami a slovesami) patria medzi tzv. ohybné slovné druhy. To znamená, že menia svoj tvar a prispôsobujú sa tvarom okolitých slov.

 Ja som sa smial. X Smiali sa mi. × Smiala sa tomu so mnou. (rovnaké zámeno „ja“ v troch rôznych tvaroch)

Druhy zámen

Zámená môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórií podľa toho, akú funkciu zastávajú a čo vlastne vyjadrujú. V tomto prípade hovoríme o druhoch zámen.

druhy zámen
príklady

1. osobné

ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, sa/seba (zvratné)

2. privlastňovacie

môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, jej, svoj (zvratné)

3. ukazovacie

ten, tento, oný, taký, tamten, sám

4. opytovacie

kto, o, aký, ktorý, čí

5. vzťažné

kto, o, aký, ktorý, čí

6. neurčité

niekto, niečo, nejaký, niektorý, niečí, ktosi, čosi, akýsi, ktorýsi,
okoľvek, akýkoľvek, máloktorý, máločí, hocikto, hocičo, hocijaký, hociktorý, hocičí, kadekto, kadečo, kadejaký, každý, všetok…

7. vymedzovacie

nikto, ni, nijaký, ničí, žiadny

Gramatické kategórie zámen

U zámen (rovnako ako u iných ohybných slovných druhov – podstatných mien, prídavných mien, čísloviek a slovies) môžeme určovať tzv. gramatické kategórie. Ide o zmeny, ktoré sa so slovným druhom dejú pri procese skloňovania. U zámen určujeme nasledujúce: menný rod (životnosť), číslo, pád, vzor a druh. Nezabudnite, že pri určovaní kategórie rodu, čísla a pádu nám pomôže podstatné meno, ktoré sa k zámenu viaže.

1. Rod (menný rod)

U zámen rozlišujeme tri základné rody:

  • mužský rod – napr.: náš sveter, jeho brat, nejaký pes, on
  • ženský rod – napr.: moja halenka, jej brat, žiadna odpoveď, ona
  • stredný rod – napr.: moje triko, jehosrdce, nejaké námestie, ono

U všetkých zámen ale menný rod určiť nemôžeme. Existuje špeciálna skupina zámen, u ktorej nie je možné rod určiť (tzv. bezrodé). Ide o zámená jatymyvysa.

2. Číslo (menné číslo)

V slovenskom jazyku rozlišujeme číslo jednotné a číslo množné, podľa toho, v akom počte sa skutočnosť vyskytuje.

Číslo jednotné – označuje jednu skutočnosť (osobu, zviera, vec apod.).

Napr.: moja ceruzka, náš pes, žiadna odpoveď

Číslo množné – označuje viacero skutočností (viac osôb, zvierat, vecí apod.).

Napr.: moje ceruzky, naši psi, žiadne odpovede

3. Pád

Slovenský jazyk rozlišuje 7 pádov (vrátane 5.pádu, vokatívu – otče, bože). Pády sú gramatická kategória, ktorá dokáže vyjadriť vzťahy mien k ďalším slovným druhom vo vete.

7 pádov pádová otázka príklad
1. pád (nominatív) Kto? Čo? môj sveter
2. pád (genitív) (bez) Koho? Čoho? môjho svetru
3. pád (datív) (ku) Komu? Čomu? môjmu svetru
4. pád (akuzatív) (vidím) Koho? Čo? môj sveter
5. pád (vokatív) Oslovujeme, voláme
6. pád (lokál) O kom? Čom? mojom svetre
7. pád (inštrumentál) (s) Kým? Čím? mojím svetrom

4. Vzor

Skloňovanie zámen sa na prvý pohľad môže zdať pomerne zložité, ale po bližšom preskúmaní to tak nie je. Zámená môžeme rozdeliť do troch väčších skupín podľa toho, k akému typu skloňovania prináležiapodľa akého vzoru ich môžeme skloňovať. Rozlišujeme nasledujúce typy skloňovania:

  • Zámenné skloňovanie – je také, ktoré používa vlastný (zámenný) vzory: vzor môj
  • Adjektívne skloňovanie – to sa riadi vzormi prídavných mien pekný (tvrdý vzor) a cudzí (mäkký vzor).
  • Nesklonné zámená – niektoré zámená skloňovať nejde a sú teda tzv. nesklonné.

Skloňovanie zámen podľa vzorov

skloňovanie
vzor
zámená (príklady)

1. zámenné

  • môj

ten, náš, váš, svoj, sám, tamten…

2. adjektívne

  • pekný

aký, ktorý, každý, nijaký, žiadny, ktorýsi, akýsi (príponu -si neskloňujeme!)

  • cudzí

čí, ničí, nie

3. nesklonné

jej, jeho, sa

3.1/5 - (25 hlasů)
Send this to a friend