PRAVIDLÁ – Vedľajšia veta účelová

V tomto článku sa pozrieme na závislú vetu, pomocou ktorej môžeme svojmu komunikačnému part-nerovi ušetriť otázku začínajúcu sa na príslovku prečo. To je možné spraviť pomocou vedľajšej vety príčinnej, my sa však teraz zameriame na druhý možný variant, a to na vedľajšiu vetu príslovkovú účelovú.

Vedľajšia veta príslovková účelová vyjadruje príslovkové určenie účelu hlavnej vety. Ako už bolo povedané u vedľajšej vety príčinnej, tieto dve vety sa často môžu mýliť, okrem iného aj preto, že sa na obe pýtame podobne.

Dôležité u vedľajšej vety účelovej je to, že vyjadruje účel, cieľ alebo zámer, teda nejakú situáciu, ktorá sa stane – respektíve by sa stať len mohla a my jej chceme predísť – až po deji vo vete hlavnej.

Nemal by si piť priveľa alkoholu,VH aby ti potom nebolo zle.VV – Účelom tejto vety je zabrániť ne-voľnosti, ktorá by prišla potom, čo varovaný vypije priveľa alkoholu – teda po situácii vyjadrenej vo vete hlavnej.

Aby ťa pustili dovnútra,VV musíš so sebou mať vstupenku.VH – Treba mať vstupenku (predchádzajú-ca situácia), a potom sa môže ísť dovnútra (účel).

Ako vedľajšiu vetu účelovú spoznáme?

Ako už bolo povedané, na vedľajšiu vetu účelovú sa pýtame podobne ako na príčinnú, teda: Prečo? Iné je len to, že sa v tomto prípade nepýtame, z akého dôvodu, ale: Za akým účelom? Spájacie výrazy sú už iné, účelovú vetu k tej nadradenej pripájame pomocou spojok aby a nech. Aj v tomto prí-pade môžeme vedľajšiu vetu vyjadriť len vetným členom – spojením predložky a podstatného mena.

Príklady vedľajších viet účelových:

  • V záujme zachovania spánkového režimu som šiel spať skoro. → Šiel som spať sko-ro,VH aby som nenarušoval svoj spánkový režim.VV – Prečo som šiel spať skoro?
  • Pre dobro jej nálady jej nepoviem o tej nevere. → Nepoviem jej o tej nevere,VH nech nie je smutná.VV – Prečo jej nepoviem o nevere?
  • Kúpila som ti čokoládu,VH aby si ma mala radšej.VV – Prečo som ti kúpila čokoládu?
  • Vezmi si čapicu,VH nech ti nenafúka vietor do uší.VV – Prečo si máš vziať čapicu?
  • Vyjdeme o pol hodiny skôr,VH aby sme stihli vlak.VV – Prečo vyjdeme skôr?
  • Nesmiem si dať dve torty,VH nech nie som príliš tučná.VV – Prečo si nesmiem dať dve torty?
5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend