Akonáhle × len čo

Hoci sa v hovorenom a písomnom prejave často stretávame so spojkou „akonáhle“, nie je v spisovnej slovenčine prípustná.

Týmto výrazom uvádzame vedľajšiu časovú vetu, ktorej dej sa uskutočňuje tesne pred dejom hlavnej vety: Akonáhle sa zotmie, pôjdeme domov. Akonáhle sa mi ozvú, budem ťa informovať. Ukončili spoluprácu, akonáhle nastali prvé problémy.

Správne formulované vety s nezmeneným významom uvádzame nižšie v príkladoch – spojku akonáhle sme nahradili slovným spojením „len čo“.

Príklady:

Len čo sa zotmie, pôjdeme domov.

Len čo sa mi ozvú, budem ťa informovať.

Ukončili spoluprácu, len čo nastali prvé problémy.

Rate this post
Send this to a friend