Analýza × analíza

Z tejto dvojice je pravopisne správny len jeden variant, a to analýza s „y“. Dôvodom ale nie je to, že by sa podstatné meno zaraďovalo medzi tie slová, v ktorých po L píšeme y.

Ide totiž o slovo cudzieho pôvodu, a preto tu platia iné pravidlá. Slovo analýza pochádza z gréckeho análysis, a aj napriek tomu, že je výraz úplne poslovenčený a je možné ho klasicky skloňovať, je nutné rešpektovať pôvodný pravopis.

Preto sa výraz neriadi slovenskými pravidlami, ale písanie „y“ si musíme zapamätať.

Analýza je označenie pre proces rozkladu na jednotlivé zložky, opakom tohto procesu je syntéza. Zmienený pravopis dodržiavame aj pri písaní slov príbuzných, napr. analytický, analyzovať, analytik (človek, ktorý analýzu robí) apod.

Príklady:

V chémii sa pod pojmom analýza rozumie zisťovanie zloženie jednotlivých chemických látok,
Mali by sme vykonať dôkladnú analýzu súčasnej situácie.

Rate this post
Send this to a friend