Antonymum × antonimum

Pri výuke slovenského jazyka pomerne častý výraz, ktorý označuje slovo opačného významu (tzv. opozitum). Pre príklad: malý x veľký, krátky x dlhý, pravda x klamstvo atď.

V jazyku antonymá vznikajú prirodzene ako vyjadrenie významového protikladu. Nájdu sa ale aj slová, ktoré antonymický protipól nemajú (napr. dvadsať, au, sveter). Na základnej škole sa okrem antonyma stretnete s výrazmi synonymum a homonymum.

Slovo antonymum je cudzieho pôvodu, pochádza z gréčtiny (anti=proti, onoma = meno). Na toto slovo nemôžeme aplikovať žiadne z pravidiel, ktoré používame na vysvetlenie slovenských pravopisných javov.

Môžeme ho napísať len jedným spôsobom, a to s „y“. Je nutné si túto podobu slova zapamätať. Rovnako je to u slov pravopisne podobných – homonymia, synonymia atď.

Príklady:

Slovo „vysoký“ je antonymum k slovu „nízky“.
K zvýrazneným slovám v texte vymyslite antonymá.
Dnes sme sa učili v škole o antonymách, synonymách a homonymách.

Rate this post
Send this to a friend