Archaizmy, historizmy a neologizmy

Naša slovná zásoba je veľmi bohatá a má veľa členení. Z dobového hľadiska, teda z hľadiska doby vzniku slov a prispôsobovania sa potrebám použitia, môžeme hovoriť o archaizmoch, historizmoch a neologizmoch, prípadne navyše o módnych slovách.

Archaizmy

Archaizmy všeobecne označujú slová zastarané. Prakticky ide o slová, ktoré sa už aktívne nepoužívajú, použijeme ich len v špecifických jazykových prejavoch, napríklad pokiaľ chceme navodiť atmosféru určitého historického obdobia apod. Tieto jazykové prostriedky dodávajú vyjadreniu vznešenosť a vážnosť, predovšetkým vo verejných prejavoch, musia sa však použiť funkčne. Sú tak preto často súčasťou umeleckej literatúry.

Príkladom archaizmu je napríklad:

vysoké učenie (dnes nahradené slovom univerzita), žehra (sťažnosť), školmajster (učiteľ), mrazivo (zmrzlina), atď

Slová zastarané postupne ustupujú do pozadia a nahrádzajú ich slová bežnejšie používané, ktoré považujeme za prirodzenejšie.

Historizmy

Historizmy či slová historické sú v podstate tiež zastarané a v aktívnej slovnej zásobe sa nepoužívajú. Rozdielom ale je, že označujú veci, ktoré už neexistujú, samotné označované veci sú zastarané, dnes sa už nevyrábajú a sú väčšinou známe len z rozprávania alebo múzeí.

Oproti tomu archaizmy označujú veci a skutočnosti stále aktuálne, len je zvolený novší význam pre ich pomenovanie. Najčastejšie sa s historizmami môžeme stretnúť v historickej umeleckej literatúre.

Príklady historizmov:

groš (minca), piaď (miera), grifeľ (nástroj na písanie), alebo jedlo a odevy pochádzajúce zo staršieho obdobia

Neologizmy

Neologizmy sú pravým opakom dvoch predchádzajúcich. Neologizmy sú slová, ktoré sú v jazyku novo vytvorené. Nové slová sú potrebné nato, aby mohli byť označené novo vzniknuté veci a skutočnosti.

Kedysi neologizmy vznikali so spoločenskými a politickými zmenami (napríklad slová: pionier, brigáda, atď.), dnes vznikajú predovšetkým v súvislosti s rozvojom moderných technológií, vedy a techniky. Je nutné nejako označiť veci, ktoré momentálne vznikajú.

Príklady neologizmov:

grant, megakoncert, predskokan, ale aj nie celkom spisovné slova, ako smajlík, lajk, selfie, atď

Druhou možnosťou je snaha ozvláštniť jazyk, použiť vlastný a originálny výraz, ktorý ešte nikto nikdy nepoužil. Najčastejšie je táto tendencia presadzovaná v umeleckej literatúre, viac v poézii.

4.2/5 - (45 hlasů)
Send this to a friend