Samo Chalupka

Národnosť: slovenská
Povolanie: básnik, kňaz

O autorovi

Samo Chalupka, mladší brat Jána Chalupku, patril na bratislavskom lýceu k iniciátorom vzniku Spoločnosti českoslovanskej, neskoršieho ohniska štúrovcov.

Od mladosti sa angažoval v slovenskom národnom hnutí; bol členom spolkov Vzájomnosť a Tatrín, spolutvorcom Memoranda národa slovenského a spoluzakladateľom Matice slovenskej.

Jeho básnická dikcia zásadne ovplyvnila ďalšie smerovanie slovenskej poézie na báze ľudovej piesne, balady a historickej epiky, ale aj v oblasti používania litaerárneho jazyka, ako jeden z prvých tvoril v stredoslovenčine. Zradil sa k hlavným reprezentantom romantizmu, v ňom rozvinul najmä ľudový jánošíkovský, ale aj protiturecký motív. V historickom speve Mor ho! zobrazil hrdinský odpor Slovákov v boji proti Rimanom.

Diela

Nezaradené

  • Mor ho! (1864)
  • Likavský väzeň (1868, zbierka Spevy)
  • Kráľohoľská (1868, zbierka Spevy)
  • Branko (1868, zbierka Spevy)
  • Kozák (1868, zbierka Spevy)
  • Turčín Poničan (1868, zbierka Spevy)
  • Boj pri Jelšave (1868, zbierka Spevy)
  • Odboj Kupov (1868, zbierka Spevy)