Byrokracia × birokracia

V tomto prípade slovenský pravopis uznáva ako správny jedine tvar byrokracia s „y“. Výraz byrokracia je cudzieho pôvodu, a preto preň platia iné pravidlá než pre slová pôvodne slovenské.

Pravopis sa tu teda nedá zdôvodňovať vybranými slovami či slovami príbuznými, ale písanie „y“ si musíme zapamätať. Výraz sa do nášho jazykového systému dostal cez výraz francúzsky – bureaucratie, (burreau – písací stôl). Vo francúzštine je často „u“ v základe slova vyslovované ako „y“ (v nemčine rovnaká výslovnosť ako u prehlasovaného „ü“).

Pri prechode do slovenského systému bol pravopis upravený podľa výslovnosti, pretože v našom jazyku vo väčšine prípadov výslovnosť odpovedá písanej podobe slova. Obdobnými pravidlami sa riadia aj slová príbuzné, napr. byrokrat, byrokratický, byrokratizmus, apod. Za podstatným menom byrokracia sa skrýva vláda úradníkov, slovo sa tiež používa pre označenie zdĺhavých úradných formalít (komplikovanosť, neprehľadnosť úradov).

Príklady:

V politike sa ako byrokracia označuje vláda menovaných úradníkov.

Pri nástupe do novej práce je nutné strpieť množstvo byrokracie.

V našom štáte funguje byrokratický systém.

Rate this post
Send this to a friend