Chvályhodný × chválihodný

U tejto nami ponúkanej dvojice treba zohľadniť otázku skladotvorby, teda bližšie sa pozrieť nato, ako slovo vlastne vzniklo.

Ide o slovo, ktoré vzniklo skladaním. Konkrétne môžeme hovoriť o tzv. zloženina nevlastnej. Zloženina nevlastná je taká, ktorú je možné rozdeliť na viacero samostatných slov bez zmeny ich tvaru, napr. zemetrasenie (trasenie zeme).

Do tejto skupiny patrí aj náš inkriminovaný výraz chvályhodný (hodný chvály). Ide teda o spojenie dvoch slov, konkrétne prídavného mena hodný a podstatného mena chvála (je hodný chvály). Riadime sa preto pravidlami, ktoré používame pre rozhodovanie o koncovke podstatného mena, riadime sa vzorom.

Slovo chvála sa skloňuje podľa vzoru žena, preto tvar chvály (2. pád jednotného čísla) napíšeme s „y“. Z tohto dôvodu môžeme slovo chvályhodný napísať jedine s „y“.

Príklady:

Jeho chovanie bolo naozaj chvályhodné.
Tento skok sa ti podaril vážne chvályhodne.

 

Rate this post
Send this to a friend