Dennodenný × denodený

Písanie n/nn nám často spôsobuje ťažkosti, väčšinou celkom zbytočne. Pri zdôvodňovaní pravopisu týchto javov sa stačí len zamyslieť nad stavbou jednotlivých slov. Nami zvolené prídavné meno je zložené z dvoch častí, ktoré sú spojené s významom slova. Spisovná slovenčina uznáva ako jediný správny variant dennodenný.

Ide o zložené slovo z dvoch základov –  oboch prípadoch sú to podstatné mená deň. Je nutné si zapamätať, že prídavné meno denný sa vždy píše s dvomi „n“ (napríklad dvojdenný, celodenný atď.) Preto je písanie dvoch „n“ vyžadované aj u tejto zloženiny.

A teraz a pozrime na druhý variant, ktorý robí Slovákom tiež problémy: dennodenne, denodene

Dennodenne vyjadruje, že sa niečo deje každý deň, deň po dni, všetky dni apod. Preto sa v našej príslovke objavuje slovo „deň“ hneď dvakrát. Pri zdôvodňovaní nám pomôže rozdeliť slovo takto: den-no-den-ne. Základom je slovo deň-, koreň slova končí na „n“, k tomuto základu je následne pripojená prípona -ný/ne a odstránený mäkčeň na n (den+ný, den+ne).

Musí teda zákonite dôjsť k zdvojeniu „n“. V tomto slove sa v podstate objavuje výraz „denne“ dvakrát, v prvej časti slova je však koncové -e zamenené za -o, aby mohli byť dve časti dobre spojené (miesto ťažkopádneho a nezmyselného „dennedenne“ je výraz upravený na dennodenne, pravopis ale zostáva).

Pomôcť nám môže aj rozdelenie slova: den-no-den-ný – tu vidieť, že k časti deň je dvakrát pridaná časť -no, -ný (den+no, den+ný). Výrazom s podobným významom je prídavné meno každodenný.

Príklady:

Už ma nebaví to dennodenné vstávanie o piatej ráno.
Ty dennodenne nemáš pripravené pomôcky.
Dennodenne sa mi stane nejaká patália.
Dennodenne sa musím prechádzať po parku, inak som nervózny.

Rate this post
Send this to a friend