Dub × dup

V tomto prípade môžu byť pravopisne správne oba varianty, ani jeden nie je považovaný za pravopisnú chybu, pokiaľ ich použijeme v správnom kontexte.

Ide totiž o dva rôzne slovné druhy. Slovo dub je podstatné meno, ktoré pomenúva strom s laločnatými listami a plodmi žaluďmi. Oproti tomu je dup citoslovce od slovesa dupať – ťažko, hlučne našľapovať, vydávať zvuk dupaním.

Príklady:

Vedľa nášho domu rástol krásny košatý dub.

Na schodisku sa ozývalo hlučné dup, dup, dup.

Rate this post
Send this to a friend