Kontroverzia × kontraverzia

Cudzie slová nám dávajú zabrať naozaj často. Ich pravopis je problematický a často sa dá jedno slovo písať alebo vyslovovať dvojakým spôsobom. Je toto prípad našej dvojice?

Správny tvar je jedine kontroverzia. Ide o slovo ženského rodu znamenajúce rozporuplné, sporné jednanie.

Pochádza z latinského controversio. Možný dôvod toho, prečo sa čím ďalej, tým častejšie stretávame aj s prvou verziou, je priradenie latinskej predložky kontra- k zvyšku slova.

Niektoré  slová sú takto skutočne utvorené (napríklad kontrarozviedka, kontrarevolúcia, kontrašpionáž...). Kontroverzia ale medzi ne rozhodne nepatrí.

Príklady:

Kontroverzné vyhlásenie hlavy štátu padlo na úrodnú pôdu – toľko nenávistných reakcií v novinách ste ešte nečítali!

Vždy mal kontroverzné názory, ktoré mu spôsobovali problémy a konflikty.

Rate this post
Send this to a friend