Kvôli × pre

Kvôli by sa malo používať len pri vyjadrení účelu, prospechu niečoho, nie pri popise príčiny.

„Kvôli“ je odvodeninou od slova „vôľa“, ktoré sa používa u nás už od 15. storočia. V praslovančine malo podobu volja a podobnosť nájdeme aj v iných jazykoch, napr. v nemčine Wahl – voľba. Výraz kvôli vznikol ako spojenie predložky k a spomínaného podstatného mena vôľa, k vôli – k niečej vôli, podľa niečej vôle.

Použitie „kvôli“ vo význame príčiny je prípustné len v hovorovom jazyku, kde sa aj často používa. Keď sa však potrebujeme vyjadriť čisto spisovne, volíme toto slovo výlučne pri popise účelu a prospechu niekoho či niečoho.

Slovo je najčastejšie predložkou, a to s použitím 3. pádu – kvôli rodine opustila zamestnanie, ale môže vystupovať aj ako príslovka – urobila rodičom kvôli.

Príklady:

Správne

Kvôli láske je ochotný urobiť čokoľvek.
Beriem si voľno kvôli nášmu naplánovanému výletu.

Nesprávne

Vyhodili ho z práce kvôli drogám.
Prišiel neskoro kvôli poruche autobusu.

3/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend