Lapka × labka

Laba je spodná časť končatiny zvierat, jej zdrobnenia je teda taktiež s „b“labka. Zaujímavé je, že pravdepodobne sa pôvodne slovo skutočne vyvinulo z tvaru „lapa“, čo sa používalo už v praslovančine. Druhá teória vzniku slova hovorí o zvukomalebnom pôvode podľa zvuku, ktorý laby / labky vydávajú pri dotyku so zemou.

Nesprávny zápis v dnešnej dobe však určite nespôsobuje spojitosť s praslovančinou, ale zámena spodobovanej hlásky „b“, ktorú počujeme ako „p“ – podobne ako v slovách babka, rybka apod.

Zapamätajme si, že dnešný základný tvar slova je jedine laba, ktorý skloňujeme podľa vzoru žena, rovnako ako zdrobneninu labka so spoluhláskou „b“ v strede slova.

Príklady:

Psík sa prebudil a pretiahol si labky.

Mačka sa labkou zahnala po muche.

Rate this post
Send this to a friend