Leitmotiv × lajtmotiv × lightmotiv

Toto slovo je prevzaté z nemčiny a jeho význam ľahko zistíte tak, že rozložíte slovo na leit (hlavný) a motív. Používa sa aj fonetická podoba lajtmotív.

Výraz leitmotív sa používa na vyjadrenie hlavnej myšlienky v hudbe alebo literárnom diele. Konkrétne v hudbe ide o melodický, harmonický alebo rytmický motív, ktorý charakterizuje postavu alebo situáciu v hudobnej skladbe.

V literatúre je to motív prechádzajúci celým literárnym dielom. Slovo leitmotív môžeme použiť aj prenesene ako základnú, vedúcu myšlienku nejakého konania, udalosti, akcie.

Správne sú teda podoby leitmotív a lajtmotív (na lightmotív rovno zabudnite).

Príklady:

Aký je leitmotív najslávnejšieho diela od Franza Kafku?

Lajtmotív celého podujatia bola zbierka na charitatívne účely.

Rate this post
Send this to a friend