Lyrika × lirika

Slovenský pravopis akceptuje len podobu slova lyrika. Výraz označujúci jeden zo základných literárnych druhov, predovšetkým v básnickej tvorbe vyjadrujúci subjektívne city a nálady, pochádza pôvodne z latinského výrazu lyricus.

Takže keď je dielo lyrické, je plné umeleckých jazykových prostriedkov, ako sú metafory, prirovnania či trópy, ktorými sa autor snaží vyjadriť myšlienky a nálady.

Aj napriek tomu, že sa toto slovo prispôsobilo slovenskému systému skloňovania (lyriky, lyrikou apod.), pri písaní si ponechalo svoju podobu s „y“.

Pretože ide o slovo cudzieho pôvodu, neriadime sa pri ňom žiadnymi vybranými slovami alebo inými poučkami.

Príklady:

Lyrika, epika a dráma sú základné literárne druhy.

Čítali sme lyrickú báseň a mali sme odhaliť všetky metafory a metonymie.

Rate this post
Send this to a friend