Mytológia × mitológia

Jediným pravopisne správnym tvarom je mytológia s „y“ v základe slova. Pri písaní si môžeme pomôcť základom slova, ktoré je v tomto prípade mýtus. Mýtus je slovo cudzieho pôvodu, pôvodne pochádza z gréčtiny a do nášho jazyka sa dostalo cez latinský výraz mȳthus.

Slovenčina síce slovo prebrala a v súčasnosti je možné ho bežne skloňovať, pôvodné „y“ v základe však ostalo. Na väčšinu výrazov cudzieho pôvodu sa nedá uplatňovať klasické poučky pravopisu, napr. vybrané slová. Písanie y/i sa v takýchto prípadoch riadi pôvodom slova a je nutné si ho pamätať.

Podstatné meno mýtus označuje bájne (vymyslené) rozprávanie o vzniku sveta, bohoch, prírodných javoch, hrdinoch apod. Mytológia je súbor týchto mýtov, niekedy sa môžete stretnúť so synonymom bájoslovie. „Y“ v základe slova píšeme aj u všetkých slov príbuzných – mýtický, mytologický (pozor na krátenie samohlásky v základe).

Príklady:

V škole sme sa učili o postavách z gréckej mytológie.

Obdobie antiky považujem za veľmi mýtické.

Rate this post
Send this to a friend