Oxid × oxyd

Slovenský pravopis dovoľuje len písanie slova v tejto podobe – oxid, ide o slovo gréckeho pôvodu, označuje zlúčeninu chemického prvku s kyslíkom.

Ak už máte za sebou hodiny chémie, určite vám niečo hovorí oxid uhoľnatý, oxid kremičitý, oxid dusnatý atď. Napríklad s takým oxidom uhličitým sa však stretneme aj na hodinách prírodovedy/prírodopisu. Je to predsa práve tá zlúčenina, ktorú vydychujeme.

Dávajte si pozor na prípadnú zámenu so slovami zloženými, ktorých súčasťou je predpona oxy- (napríklad oxygén, oxygenácia apod.). Avšak v našej uvedenej podobe je prípustná len jediná verzia s „i“.

Príklady:

Pri teste z chémie som si nemohla spomenúť na vzorec oxidu uhoľnatého.

Oxid siričitý je jedovatý plyn.

Rate this post
Send this to a friend