PRAVIDLÁ – Číslovky

Číslovky (latinsky numeráliá) sú v poradí štvrtým slovným druhom. Čo označujú a aké sú ich druhy? A ako ich správne skloňovať, čítať a písať? Poďme nato.

Čo sú číslovky?

Číslovky (latinsky numeráliá) patria medzi ohybné slovné druhy. Sú to slová číselného významu a označujú počet (dva), poradie (druhý), druh (dvoje) a násobnosť (dvakrát). Môžeme rozlíšiť číslovky:

 1. určité – vyjadrujú presný počet, dajú sa nahradiť číslicou (jeden list, päť stránok, tisíc hektárov)
 2. neurčité – nevyjadrujú presný počet, ale len približný alebo relatívny (niekoľko ľudí, málo polievky, veľa skúseností)

Číslovky = ohybný slovný druh

Číslovky zaraďujeme medzi ohybné slovné druhy (spoločne s podstatnými menami, prídavnými menami, zámenami a slovesami). To znamená, že mení svoj tvar. U čísloviek tomuto javu hovoríme skloňovanie (u slovies časovanie).

Napr. jedna žena × (bez) jednej ženy × (s) jednou ženou

Druhy čísloviek

V rámci čísloviek môžeme určiť niekoľko druhov, podľa toho, čo presne číslovka vyjadruje. Na základe toho rozlišujeme:

Číslovky základné

 • Vyjadrujú počet, prípadne pomenúvajú čísla.
 • Na číslovky základné sa pýtame otázkou Koľko?
 • Často sa spájajú s menom počítaného predmetu: jedno jablko, päť jabĺk…
 • Môžu sa vyskytovať aj ako zlomky: tretina, polovica, štvrtina či vyjadrujú celok a jeho diel: jeden a pol, pol druhého dňa.

Napr.: jeden, dvadsaťjeden, dvesto jeden, tisíc, milión.

Číslovky radové

 • Vyjadrujú poradie
 • Na číslovky radové sa pýtame otázkou Koľký?
 • Spravidla sa skloňujú podľa vzorov prídavných mien pekný (takmer všetky), prípadne cudzí (len tretí a tisíci.)

Napr. prvý (podľa vzoru pekný), tretí (podľa vzoru cudzí)

 • Objavujú sa aj v spojeniach: prvýkrát, stýkrát, päťdesiatykrát

Príklady: piaty, prvý, miliónty, posledný

Číslovky druhové

 • Vyjadrujú počet druhov.
 • Na číslovky druhové sa pýtame otázkami Koľkoraký?
 • Skloňujú sa podľa vzoru prídavných mien pekný: jednaký, trojaký, niekoľkoraký (napr. niekoľkoraký podľa vzoru pekný)

Príklady: pätoraký, dvojaký, storaký, tisícoraký

Číslovky násobné

 • Vyjadrujú počet opakovaní deja (dvakrát, niekoľkokrát, veľakrát) či násobnosť (dvojitá, dvojnásobná, mnohonásobný).
 • Na číslovky násobné sa pýtame otázkami Koľkokrát? Koľkonásobne? Koľkonásobný?

Príklady: päťkrát, päťnásobný, niekoľkokrát, niekoľkonásobný.

druh

otázka

príklad

základné Koľko jeden, obidva, sto jeden, milión
radové Koľký piaty, niekoľký, tisíci, posledný
druhové Koľkoraký? Koľkorako? trojaký, desatoraký, jednako
násobné Koľkokrát? Koľkonásobne? Koľkonásobný? Päťkrát, pätnásobný, niekoľkokrát, niekoľkonásobný

Skloňovanie čísloviek

Číslovky základné: dva, oba, tri, štyri majú zvláštne skloňovanie, ktoré neodpovedá bežným vzorom. Preto si musíme tieto tvary zapamätať a naučiť sa zmienené číslovky správne skloňovať. Toto je však problém predovšetkým pre cudzincov, my ich väčšinou dávno poznáme a používame.

pád

dva oba tri

štyri

1.

dva, dve, dvaja oba, obe, obaja tri, traja štyri, štyria

2.

dvoch oboch troch štyroch

3.

dvomi obomi trom štyrom

4.

dva, dve, dvoch oba, obe, oboch tri, troch štyri

6.

dvoch oboch troch štyroch

7.

dvomi obomi tromi štyrmi

U ostatných čísloviek sa riadime už známymi vzormi. Číslovky sú slovný druh, ktorý je možné skloňovať podľa vzorov podstatných mien, prídavných mien a zámen. Na to, aby sme k číslovke priradili správny vzor, je nutné si povedať ďalšie pády okrem prvého a nájsť zhodu v tvaroch. Podľa toho, k akému vzoru číslovka náleží, rozlišujeme niekoľko typov skloňovania:

Skloňovanie podľa vzoru číslovky

Podľa vzoru päť – základné číslovky 5-99 (piatimi – siedmimi)

Skloňovanie substantívne (podľa vzorov podstatných mien)

 1. podľa vzoru dubmilión, tucet (bez miliónu – dub bez dubu)
 2. podľa vzoru strojtisíc (o tisíci – o stroji)
 3. podľa vzoru ženamiliarda, tisícina, pätina (bez miliardy – žena bez ženy)
 4. podľa vzoru ulicapolovica (polovica bez polovice – ruža bez ruže)
 5. podľa vzoru mestosto (za mestom – deliť stom)

Skloňovanie adjektívne (podľa vzorov prídavných mien)

 1. podľa vzoru pekný – druhý, čtvrtý, piaty, tisícový, dvojnásobný (bez druhého – bez pekného)
 2. podľa vzoru cudzí – tretí, tisíci (bez tretieho – cudzí bez cudzieho)

Na čo si dať ešte pozor

 • za radovými číslovkami píšeme bodku (5., 100.)
 • jedni s mäkkým i (jedni kamaráti) sa používa len v 1. páde plurálu muž. rodu, inak je to vždy jedny s ypsilon (jedny topánky, jedny ženy, jedny deti)
 • základné zložené číslovky píšeme spolu, ale v radových od seba oddeľujeme jednotlivé časti s príponou:

tridsaťšesť x tridsiaty šiesty

stodeväťdesiatosem x stodeväťdesiaty ôsmy

3.4/5 - (18 hlasů)
Send this to a friend