PRAVIDLÁ – Jazykovedné disciplíny

Na svete existuje veľké množstvo jazykov. Jazyk sám o sebe je veľmi zložitý systém, preto sa rozdeľuje na veľa odborov, ktoré skúmajú jednotlivé jazykovedné disciplíny.

 • Slovakistika – náuka o slovenskom jazyku a literatúre
 • Dialektológia – náuka o nárečiach jazyka
 • Etymológia – náuka o pôvode slov
 • Filológia – veda zaoberajúca sa štúdiom jazyka a literatúry
 • Fonetika – zaoberá sa štúdiom a popisom hlások (náuka o zvukovej stránke reči)
 • Fonológia – študuje zvukové jednotky jazyka z hľadiska ich funkcie
 • Frazeológia – náuka o ustálených slovných spojeniach
 • Grafémika – popisuje písomnú podobu jazyka
 • Lexikografia – náuka o slovníkoch
 • Lexikológia – náuka o slovnej zásobe
 • Lingvistika – jazykoveda
 • Logopédia – náuka o správnej výslovnosti a náprava vád reči
 • Morfológia – popisuje stavbu slova a slovných tvarov, ich význam a funkciu. Zaoberá sa slovnými druhmi a ich klasifikáciou.
 • Onomastika – náuka o vlastných menách
 • Ortoepia – popisuje pravidlá správnej výslovnosti
 • Ortografia – určuje pravidlá pravopisu
 • Sémantika – náuka o význame slov
 • Slavistika – náuka o slovanských jazykoch a kultúre
 • Štylistika – zaoberá sa výberom a spôsobom usporiadania jazykových prostriedkov (náuka o slohu)
 • Syntax – skúma stavbu viet a súvetí, ich tvorbu a vzájomné vzťahy
Rate this post
Send this to a friend