PRAVIDLÁ – Podmet a prísudok

Robí vám problémy určovanie podmetu a prísudku vo vetách? Skúste sa ponaučiť z našich pravidiel – snáď vám budú nápomocné pri učení základov vetných rozborov.

Čo je podmet?

Je to vetný člen, ktorý vyjadruje pôvodcu deja, nositeľa vlastností, stavu či činnosti. Je ním najčastejšie podstatné meno či zámeno, každopádne môže ním byť aj ľubovoľný slovný druh či neslovný výraz.

Podmet vo vete môže byť:

Vyjadrený

Otec šiel spať.

Nevyjadrený

Osobu (1. a 2.) spravidla jednoznačne určuje koncovka slovesa (Pracujem, pracuješ), v 3. osobe sa podmet nevyjadruje, pokiaľ už bol zmienený v predošlej vete alebo sa dá uhádnuť z kontextu, často sa tiež nevyjadruje všeobecný podmet (vyjadruje nekonkrétnu osob či skupinu osôb) alebo podmet neurčitý (pr.: Je mi chladno).

Tak nám zabili Ferdinanda.

Holý

Mama pečie buchty.

Rozvitý

Naša mama pečie buchty.

Viacnásobný

Mama, sestra a babička pečú buchty.

Čo je prísudok?

Je to vetný člen, ktorý prisudzuje podmetu činnosť, stav alebo vlastnosť. Môže však byť aj samostatne.

Rozlišujeme prísudok:

Slovesný

= je vyjadrený slovesom v určitom slovesnom tvare (určujeme osobu, číslo, čas, rod…)

a) jednoduchý – je tvorený jedným slovesom.

Peter spí.

b) zložený – je tvorený viacerými slovesami (sloveso + infinitív), nastáva tiež u fázových slovies (prestať, prestávať, začať, začínať)

Peter prestáva veriť, že zaspí.

Menný

a) menný so sponou – skladá sa z mena (podstatného, prídavného) a spony (sloveso)- byť, bývať, stať sa, stávať sa

Peter je policajt.
Peter je statočný.

b) menný bez spony – chýba spona

Mladosť pochabosť.
Pes – priateľ človeka.
Vstup zakázaný.

Vyjadrený citoslovcom

Mačka frnk na strechu.

Vo vete je spravidla možné rozoznávať časť podmetovú (pôvodca, nositeľ činnosti) a prísudkovú (vyjadruje činnosť), sú to dva základné vetné členy tvoriace základnú stavebnú dvojicu. Vzťah prisudzovania sa vyjadruje spravidla zhodou – prísudok sa zhoduje s podmetom v osobe, čísle, prípadne v rode.

3.9/5 - (17 hlasů)
Send this to a friend