PRAVIDLÁ – PODMET

Vetné členy sú nevyhnutnou súčasťou školskej praxe aj bežného používania jazyka. Aj napriek tomu, že sa vám náuka o skladbe vety a vetných členoch môže zdať zbytočná, je pomerne nutné ju ovládať. Ak si neosvojíme tieto základné znalosti, budeme chybovať napríklad v písaní čiarok vo vete jednoduchej aj v súvetí.

Vetné členy môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

  • Vetné členy základné – podmet a prísudok,
  • Vetné členy rozvíjajúce – predmet, prívlastok, príslovečné určenie a doplnok.

Čo je podmet?

Podmet (po latinsky subjekt) je zaraďovaný medzi základné vetné členy. Spoločne s prísudkom, ktorý tiež patrí medzi základné vetné členy, tvorí tzv. základnú skladobnú dvojicu. S prísudkom sa zhoduje v osobe a čísle.

Podmet spravidla vyjadruje:

  • pôvodca deja (niekto niečo robí, sám spôsobuje dej); napr. Marek spieva.
  • nositeľa vlastností (niekto má nejakú vlastnosť); napr. Auto je zelené.

Ako podmet rozoznáme?

A ako vlastne podmet rozpoznáme? Podmet býva vždy v 1. páde, preto sa naň pýtame otázkou Kto? Čo? a prísudkom.

Martina pláva.

  • Otázka: Kto, čo pláva?
  • Odpoveď: Martina.

Zo steny spadla polička.

  • Otázka: Kto, čo spadol zo steny?
  • Odpoveď: Polička.

Ako môže byť podmet vyjadrený?

Podmetom býva veľmi často podstatné meno, ale rozhodne to nie je pravidlom a nemôžeme sa nato spoliehať. Podmet môže byť vyjadrený rôznymi slovnými druhmi:

slovný druh v role podmetu

príklad

podstatné meno Pavlína kreslí. Kvety rozkvitajú. Deti sa hrajú.
prídavné meno Mladý starému neverí.
zámeno Niekto spieva. Ona premýšľa. Kto o tom hovoril?
číslovka Tretí sa niekde stratil na trase.
infinitív slovesa Neposlúchať sa nevypláca. Maľovať ma baví.
neohybný slovný druh Pretože je spojka podraďovacia. Jej áno mi znelo v hlave.

Podmet holý, rozvitý, niekoľkonásobný

Môžeme rozlíšiť tri druhy podmetov podľa toho, či je základný vetný člen rozvitý alebo nie.

Podmet holý – ide o podmet, ktorý nie je ďalej rozvitý.

Martina pláva.
Vtáci lietajú pod oknami.
Riad bol umytý v umývačke.

Podmet rozvitý – ide o podmet, ktorý je ďalej rozvitý ďalším členom.

Zelenooká Martina pláva.
Spevaví vtáci lietajú pod oknami.
Špinavý riad bol umytý.

Podmet niekoľkonásobný – ide o podmet, ktorý sa skladá z viacerých členov než z jedného, podmetom je viac osôb, vecí, zvierat a pod.

Martina a Katka plávali v rieke.
Škovránok a slávik sedeli na rímse.
Autá a bicykle boli prepravené na miesto.

Podmet vyjadrený, nevyjadrený, všeobecný

Podmet sa ale v slovenskej vete nemusí vždy explicitne objaviť, tzn. Vo vete nenájdeme vždy slovo, ktoré označíme ako podmet. To však neznamená, že veta podmet nemá. Rozlišujeme preto podmety vyjadrené, nevyjadrené a všeobecné.

1. Podmet vyjadrený

Ide o taký podmet, ktorý je vo vete slovne vyjadrený. Podmetom je priamo jedno zo slov vo vete, ktoré si tiež ako podmet môžeme označiť.

Markéta šla na nákup.
Niečo sa stratilo.
My už sme sa dlho nevideli.

2. Podmet nevyjadrený

Podmet nevyjadrený je taký, ktorý nie je slovne vyjadrený, ale je nám známy. Žiadne slovo vo vete nie je možné označiť ako podmet. Ten ale buď poznáme v predchádzajúcej vety či kontextu, alebo je zrejmý zo slovesného tvaru.

Lenka sľúbila, že si urobí úlohy. Miesto toho ale bola vonku s kamarátmi.

V druhej vete sa objavuje podmet nevyjadrený, priamo vo vete zmienený nie je, ale z predchádzajúcej vety vieme, že podmetom je Lenka/ona.

Premýšľal o svojom živote.

Podmet vo vete nie je vyjadrený, ale z tvaru slovesa je evidentné, že podmetom je 3. osoba jednotného čísla: on.

3. Podmet všeobecný

Ide o podmet, ktorý nie je slovne vyjadrený a zároveň nie je ani známy. Nevieme, kto alebo čo je podmetom. Miesto chýbajúceho podmetu si môžeme dosadiť slová ako: ľudia, človek, niekto, všetci apod. Často sa podmet všeobecný objavuje v prirovnaniach a prísloviach.

Hlásili to v rozhlase.

Z tvaru slovesa vieme, že podmetom sú „oni“. Nevieme ale, kto sú oni.

Ako si ustelieš, tak si ľahneš.

Z tvaru slovesa vieme, že podmetom je zámeno „ty“. Tento podmet je ale platný pre všetkých a nevzťahuje sa len k jednej osobe.

3.3/5 - (19 hlasů)
Send this to a friend