PRAVIDLÁ – Prísudok

Prísudok je zaraďovaný medzi základné vetné členy a s podmetom tvorí tzv. základnú skladobnú dvojicu. Jeho znalosť je dôležitá aj na pre správne určenie pravopisu v zhode prísudku s podmetom. V tomto príspevku sa na prísudok pozrieme detailnejšie.

Čo je prísudok?

Prísudok (latinsky predikát) sa radí medzi základné vetné členy. Spoločne s podmetom, ktorý tiež patrí medzi základné vetné členy, tvorí tzv. základnú skladobnú dvojicu. Prísudok je základom tradičnej a plnohodnotnej slovenskej vety.

Prísudok nie je závislý na inom vetnom člene.
Prísudok spravidla vyjadruje:

 • čo podmet robí (vyjadrenie deja)

  Marek spieva.

 • čo sa s podmetom deje (sám nič aktívne nekoná)

  napr. Dieťa rastie.

 • aký podmet je (vyjadrenie vlastnosti)

  Dedko je starý.

Ako prísudok spoznáme?

Prísudok vždy bezpečne spoznáme tak, že sa naň správne spýtame. Vždy pýtame: Čo robí podmet? Čo sa s podmetom deje?

Pavlína spieva.

 • Otázka: Čo robí Pavlína?
 • Odpoveď: Spieva.

Babička sa uzdravuje.

 • Otázka: Čo sa s babičkou deje?
 • Odpoveď: Uzdravuje sa.

Ako môže byť prísudok vyjadrený?

Prísudok býva veľmi často vyjadrený slovesom, ale rozhodne to nie je pravidlom. Prísudok môže byť, rovnako ako podmet, vyjadrený rôznymi slovnými druhmi:

slovný druh ako prísudok príklad
sloveso Počkaj na Petru. V núdzi spoznáš priateľa. Odsťahovali sme sa. Peter maľuje.
sloveso a podstatné meno Mamička je predavačka. V dospelosti budem pilotom.
sloveso a prídavné meno Na prácu nie som zvyknutá. Kríky budú vysadené.
citoslovce Žaba hop do vody.
podstatné jméno Mladosť pochabosť.

Prísudok holý, rozvitý, niekoľkonásobný

Môžeme rozlíšiť prísudok holý, rozvitý či niekoľkonásobný, podľa toho, ako a či vôbec je ďalej rozvitý ďalšími vetnými členmi.

 • Prísudok holý – ide o prísudok, ktorý nie je ďalej rozvitý

  Peter a Martina nakupujú. Malý zajac skáče.

 • Prísudok rozvitý – ide o prísudok, ktorý je ďalej rozvitý ďalším vetným členom

  Peter a Martina nakupujú potraviny. Malý zajac skáče lesom.

 • Prísudok niekoľkonásobný–  ide o prísudok, ktorý sa skladá z viacerých členov než jedného, podmet robí viac činností, má viac vlastností apod.

  Peter nakupuje a predáva tovar. Zajac sa zastavuje a skáče.

Prísudok slovesný, menný so sponou a menný bez spony

Môžeme rozlíšiť niekoľko druhov prísudkov podľa toho, akým slovným druhom je prísudok vyjadrený.

Prísudok slovesný

Prísudok je vyjadrený určitým tvarom (teda nie infinitívom) slovesa plnovýznamového (sloveso, ktoré samo o sebe nesie význam a netreba ho ďalej dopĺňať, môžeme si pod slovesom predstaviť konkrétny dej alebo činnosť).
Pozor! Vždy musíme označiť celý prísudok (všetky tvary slovesa, ktoré sú súčasťou prísudku, napr.: vrátili by sme sa, myslel som, češe sa apod.).

Milan si číta.
Išli by sme na výlet s vami.
Dieťa plače.

Prísudok menný so sponou (alebo tiež prísudok slovesno-menný)

Prísudok sa skladá z neplnovýznamového slovesa, ktoré sa tiež nazýva sponové (sloveso, ktoré samo o sebe nenesie význam a nejde si pod ním predstaviť konkrétny dej alebo činnosť).

Sponové slovesá sú: byť, bývať, stať sa, stávať sa.

Práve preto, že sloveso samo o sebe nenesie význam, je nutné k nemu pripojiť ešte ďalšiu časť, a to jeden z týchto slovných druhov:

 • podstatné meno

  Veľryba je cicavec.
  Mama je predavačka.

 • prídavné meno

  Záhrada bola krásna
  Jeho pohľad sa stal neistým.

 • príslovka

  S tebou mi je dobre.

 • infinitív

  Lúpiť nie je kúpiť.

Súčasťou tohto prísudku je teda meno (hlavne podstatné, prídavné) alebo iný slovný druh + sponové sloveso (byť, bývať, stať sa, stávať sa).

Pozor! Sloveso byť môže vystupovať aj samostatne, avšak len v prípade, že nie je sponové a vyskytuje sa vo význame „existovať“ (je teda plnovýznamové)

Pred vchodom je záhon ruží. Za lesom je cesta.

Meno v 1. páde vs. meno v 7. páde

Pád mena (podstatného či prídavného) v mennom prísudku so sponou môže pozmeniť význam vety. Preto je nutné o tomto rozdiele vedieť a naučiť sa 1. a 7. pád mena správne používať.
Meno v 1. páde označuje vlastnosť alebo stav trvalý (často trvá po celý život človeka/zvieraťa, prípadne sa s danou vlastnosťou už narodil – byť niečím/niekým), napr.: Orol je dravec. Otec je spevák.
Meno v 7. páde označuje vlastnosť prechodnú (stať sa niečím/niekým – vlastnosť získaná v priebehu života či trvajúca len nejaký vymedzený čas), napr.: Na vojne bol kuchárom. Brat je vedúcim.

Prísudok menný bez spony (alebo tiež prísudok neslovesný)

Taký prísudok neobsahuje určitý tvar slovesa. Ide o špeciálne prípady, ako sú napr. príslovia či rôzne oznámenia. Prísudok tu v podstate chýba, ale je aspoň čiastočne naznačený a je možné si ho domyslieť alebo odvodiť.

Voda zdarma.
Kniha – priateľ človeka.
Mladosť – pochabosť.

4/5 - (28 hlasů)
Send this to a friend