PRAVIDLÁ – Rozdeľovanie slov

Riadok je krátky, slovo pridlhé a ja ho potrebujem rozdeliť. Ako na to gramaticky správne?

Slovo vždy rozdeľujeme na rozhraní slabík: ško-la, Jo-zef, prá-ca. Pri dvoch a viacareých spoluhláskach vedľa seba rozdelíme slovo za prvou z nich: mes-to, kres-ba. Pozor, pri rozdeľovaní však nesmieme zmeniť predponu:

po-kresliť (nie pok-resliť)
zá-školák (nie záš-kolák)
príponu začínajúcu na spoluhlásku
pravi-dlo (nie pravid-lo)

Kedy slová nerozdeľujeme

Nerozdeľujeme hlásky dz, dž, ch

Prevá-dzka (nie prevád-zka)
Prievi-džan (nie Prievid-žan)

Nerozdeľujeme dvojhlásky

Rozdeliť ia, ie, iu môžeme len v cudzích slovách, lebo v tomto prípade nejde o dvojhlásky:

Gymnázi-um, recesi-ami

Nerozdeľujeme jednoslabičné slová:

strom, muž, kroj

Po rozdelení nesmie ostať na konci či na začiatku riadku samotná samohláska.

Nesprávne: E-va, o-myl, recesi-a

2.8/5 - (11 hlasů)
Send this to a friend