PRAVIDLÁ – Synonymá, antonymá, homonymá

Ak si nie ste istí, čo sa skrýva pod kategóriami synonymá, antonymá, homonymá, neváhajte si preštudovať tento článok. Po prečítaní vám bude slovenský jazyk zase o niečo jasnejší.

Synonymá

Synonymá sú slová s rovnakým alebo veľmi blízkym významom. Môžeme tak slovo jeho synonymom nahradiť bez výraznejšej zmeny významu vety.

Samozrejme, je veľmi málo absolútnych synoným, teda slov, ktoré sú úplne nahraditeľné. Často sú to slová citovo zafarbené, jedno zo synoným môže byť používané častejšie, kým iné okrajovo, jedno z nich môže byť v spisovnej vrtstve jazyka a druhé nie, apod.

Príklad

pes – havko
dom – barák
notebook – laptop

Antonymá

Antonymá sú slová s opačným významom, inak ich nazývame opozitá.

Príklad

bohatý – chudobný
zdravý – chorý
svetlo – tma

Homonymá

Homonymá sú slová, ktoré sa rovnako píšu (homografia), prípadne rovnako znejú (homofónia), ale líšia sa svojím významom. Môže ísť aj o iné slovné druhy.

Príklad

rys (Rys ostrovid je zákonom chránený. V každom ryse tváre sa mu zračil strach.)
mať/mať (Nemusíš mať vždy pravdu. Martin Kukučín napísal Mať volá.)

Existujú ešte slová polysémne. Môžu byť chybne zamieňané s homonymami. U polysémnych slov existuje nejaká vnútorná súvislosť pre zhodné pomenovanie, kým u homoným je zhoda celkom náhodná.

Príklad

kohútik (zviera), vodovodný kohútik – pomenovanie prenesené podľa podobnosti

3.3/5 - (9 hlasů)
Send this to a friend