Pri tom × pritom

Nami ponúkané varianty sú obidva správne, ale treba sa pozrieť na každý jednotlivý výraz zvlášť a vysvetliť ho.

Výraz pri tom je spojenie predložky a zámena.

Výraz pritom je príslovka vo význame zároveň, súčasne.

Sú výrazy, ktoré môžeme písať zvlášť a aj dohromady, hovoríme im zrastené. Či ide o zrastený výraz = jedno slovo, si môžeme overiť vo výkladových slovníkoch (Pravidlá slovenského pravopisu, Slovník súčasného slovenského jazyka). Často dochádza k zámene znelých/neznelých spoluhlások podľa pravidiel spodobovania (z pravidla/spravidla).

Zrastené príslovkové spojenia – ako vznikajú?

Predložky sa spájajú:

  • s podstatnými menami (spravidla, obdeň),
  • so spodstatnenými prídavnými menami (doľava, naisto),
  • so zámenami (potom, pritom),
  • s číslovkami (natrikrát),
  • s príslovkami (odnaproti).

Internetová jazyková príručka hovorí, že niektoré príslovky vznikli zrastením predložky a zámena (napr. zato). Sú ale prípady, u ktorých môžeme váhať, či ide o jednoslovné príslovky, alebo o dvojslovné spojenie predložky a zámena, ako je tomu u pritom/pri tom.

V týchto prípadoch totiž nie je vymedzenie rozdielu až také jednoznačné. Dá sa povedať, že v tomto prípade závisí voľba podoby na tom, kto hovorí či píše dané slovné spojenie: Varí a pritom stráži dieťa (varí a v priebehu toho zároveň stráži) i Varí a pri tom stráži dieťa (stráži ho popri varení).

Príklady:

Riešenie týchto problémov pritom môže byť veľmi ľahké.

Slovenský priemysel má pritom zlepšujúcu sa energetickú účinnosť v porovnaní s minulými rokmi.

Človeku pri tom čítaní až behá mráz po chrbte.

Často pri tom pociťujem brnenie prstov na rukách i nohách.

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend