Rozbor umeleckých textov: Epanastrofa

Jedným z pojmov, ktorý je založený na opakovaní povedaného, je vedľa anafory a epifory tiež epanastrofa. Niekedy sa môžeme stretnúť aj s názvom palilógia.

Čo je to epanastrofa?

Ide o básnickú figúru, ktorá pochádza z gréckeho epanastrofé, to znamená v preklade obrátenie. Ide o opakovanie rovnakého slova alebo slovného spojenia na konci jedného riadku a na začiatku verša nasledujúceho. Stretnúť sa s týmto pojmom môžeme aj v rétorike. Za využitia epanastrofy sa tak myšlienky vo výpovedi viažu pevnejšie k sebe, tým pádom sa zosilňuje nadväznosť.

Príklady:

Horí ohník, horí na Kráľovej holi.

Ktože ho nakládol? – dvanásti sokoli.

Dvanásti sokoli, sokolovia bieli,
akých ľudské oči viacej nevideli!
Dvanásti sokoli, sokolovia Tatier,
akoby ich bola mala jedna mater,
jedna mater mala, v mlieku kúpavala…

J. Botto, Smrť Jánošíkova

Len krv,
krv, v baniach preliata,
krv ľudí červená je.

L. Novomeský, Stretnutie

Pre istotu ešte raz:
ANAFORA = Opakovanie tých istých výrazov na začiatku po sebe idúcich veršov alebo viet.
EPIFORA = Opakovanie tých istých výrazov na konci po sebe idúcich veršov alebo viet.
EPANASTROFA = Opakovanie výrazov z konca jednej vety na začiatku vety nasledujúcej.

Rate this post
Send this to a friend