Rozvrstvenie národného jazyka

Jazyk je nástroj na dorozumievanie medzi ľuďmi. Udáva sa, že na svete je 4000 až 5000 jazykov (existujú aj jazyky, ktorými rozpráva napr. len 1000 ľudí). Tieto jazyky nazývame prirodzené, keďže vznikali nejakú dobu v určitej skupine ľudí.

Naším jazykom je slovenčina, hovoria ňou obyvatelia Slovenskej republiky a slúži im na dorozumievanie. Slovenský jazyk sa vyvíjal po tisícročia a vyvinul sa zo základu slovanských jazykov (tzv. praslovančiny) a radíme ho teda do slovanských jazykov.

Slovenčinu môžeme rozdeliť do niekoľkých vrstiev:

Spisovný jazyk

Ide o celonárodný dorozumievací prostriedok, má funkciu reprezentatívnu a riadi sa kodifikáciou (uzákonením). V spisovnom jazyku sa píšu knihy, noviny, časopisy, využíva sa v televízii, rozhlase, v školách, na úradoch apod. Je to teda jazyk, ktorý má svoje kodifikované pravidlá, je veľmi rozvinutý a bohatý.

Nespisovná slovenčina

Útvary nespisovnej slovenčiny môžeme rozdeliť, je ich totiž niekoľko – nadnárečia a nárečia sa používajú v ústnej komunikácii a ich používanie je spojené s určitým miestom alebo územím. Nebudeme teda nejakým nárečím počuť hovoriť niekoho v rozhlase či televízii. Najviac charakteristické sú nárečia záhorácke, šarišské či trnavské.

Do nespisovnej slovenčiny patrí slang, čo je jazyk osôb v rámci nejakého záujmového prostredia (napr. železničiarsky, študentský, poľovnícky). Občas sa k slangu priraďuje aj žargón – profesný slang (niekedy má vlastnú kategóriu); ako názov napovedá, ide o jazyk osôb v určitom pracovnom prostredí, ktorý je obohatený o profesionalizmy (termíny určitého zamestnania), čatso hovoríme o žargóne lekárov, právnikov apod.

Argot je ďalší útvar nespisovnej slovenčiny. Je to druh slangu používaný príslušníkmi detskej, asociálnej (zlodeji, tuláci, narkomani) či remeselníckej (drotári) vrstvy spoločnosti, pričom cieľom tejto odnože jazyka je utajiť vyjadrované informácie pred ostatnými spoločenskými vrstvami.

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend