Rwanda × Rvanda

Ďalším pravopisným orieškom je malý vnútrozemský štát, ktorý sa nachádza v Strednej Afrike. Susedí s Ugandou, Tanzániou, Burundi a Demokratickou republikou Kongo. Tento štát bol až do roku 1962 závislý na Belgicku, potom došlo k jeho osamostatneniu.

Po stránke pravopisnej sa to má takto: Za prvým písmenom, „r“, je pre slovenčinu pomerne netypické písmeno „w“. Musíme si teda zapamätať, že správny variant je Rwanda. Obyvatelia sa nazývajú Rwanďania. Skloňovanie nie je nijako náročné, tvorí sa podľa vzoru žena.

Príklady:

Oficiálnym jazykom vo Rwande je angličtina.

Najpočetnejšou etnickou skupinou Rwandy sú Hutuovia.

Vinou občianskej vojny má Rwanda veľmi slabú ekonomiku.

Rate this post
Send this to a friend