Slabika × slabyka

V tomto prípade je pravopis slova jednoznačný a nemôžu sa rešpektovať obidva varianty. Riadime sa tu základnými pravidlami pre písanie y/i v koreni slova po obojakej spoluhláske, teda vybranými slovami.

Podstatné meno slabika nie je súčasťou vybraných slov po B a ani slov príbuzných či odvodených, preto píšeme vždy „i“. Slabika spravidla označuje skupinu hlások, ktoré tvoria časť slova alebo i slovo celé. „I“ píšeme aj v slovách príbuzných a odvodených, napr. slabikotvorný, slabikovať, slabičný apod.

Príklady:

Vieš rozdeliť toto slovo na slabiky?

V prvej triede sa deti učia aj slabikovať.

Slovo sa na konci riadku nikdy nerozdeľujeme uprostred slabiky.

Rate this post
Send this to a friend