Tematika × tématika

Tematika je súbor tém, pričom najčastejšie sa s týmto termínom stretneme v umeleckom diele. Určite ste sa napríklad v kontexte literatúry stretli s pojmami ako súčasná či vojnová tematika.

Téma sama o sebe je obsahové zacielenie umeleckého či vedeckého diela, skrátka to, čím sa niekto zaoberá. Významovo najbližšie majú k téme slová námet, látka či idea. Tematika je teda súhrnom viacerých takýchto tém či látok.

Výraz je odvodený práve od slova téma, avšak nezachováva si dlhé é! To je práve tou najčastejšou chybou – hoci sa slovo tematika nepoužíva v dennodennej komunikácii, keď už ho použijeme často nesprávne, s dĺžňom. Zapamätajte si teda, že nie je správne tématika, ale jednoducho tematika.

Príklady:

V diele Jozefa Gregora Tajovského je typická starootcovská tematika.

V literatúre 19. storočia sa často stretávame so sedliackou tematikou.

Rate this post
Send this to a friend