Temperament × tenperament

Správny tvar tohto slova je temperament. Slovo pôvodne pochádza z latinského temperare, ktoré označuje teplotu.

V súvislosti s tým poznáme aj v slovenskom jazyku knižnú podobu slova temperatúra, taktiež znamenajúcu teplota. V základe slova sa tak opakovane objavuje „m“. Ide o slovo cudzieho pôvodu, ktoré zdomácnelo a prispôsobilo sa českému systému skloňovania (temperamentu, temperamentom atď.)

Temperament je pojem z oblasti psychológie, pomenúva súhrn citových a voľných znakov ľudskej povahy, zvlášť reakcie človeka na vonkajšie podnety. V prenesenom zmysle sa dá pojem použiť na živú, vznetlivú a ľahko sa vzrušujúcu povahu.

Príklady:

Psychológia rozlišuje štyri typy temperamentu, sú to: sangvinik, cholerik, flegmatik a melancholik.

Peter bol chlapec živého a prudkého temperamentu.

Zvolili sme práve jeho, pretože je veľmi temperamentný rečník.

Rate this post
Send this to a friend