Tesnosť × testnosť

Ak budeme pri písaní tohto slova vychádzať z významu, nemôžeme pochybiť a budeme si istí, že jediným pravopisne správnym variantom slova je tesnosť.

Tesnosť je podstatné meno odvodené od prídavného mena tesný s významom priliehajúci, sťahujúci (tesné topánky), blízky (tesný vzťah), prípadne môže označovať niečo, čo sa odlišuje malým rozdielom (tesná väčšina, tesná porážka).

Pri tvorbe podstatného mena len odtrhneme príponu -ý a nahradíme ju príponou -osť. Tento postup je bežný aj u iných tvarov (napr. horký – horkosť, vlhký – vlhkosť). Pridávanie ďalších spoluhlások tu nemá žiadne opodstatnenie.

Príklady:

Pracovníci na linke pri výrobe automobilov musia kontrolovať aj tesnosť ventilov.

Mám rád tesnosť pražských uličiek, vždy na mňa dýchne atmosféra dávnych čias.

Rate this post
Send this to a friend