Učilište × účilište

Stredné odborné učilište je druh strednej školy, často sa používa skratka SOU. Táto škola poskytuje predovšetkým stredné vzdelanie a končí sa záverečnou učňovskou skúškou, pričom dĺžka štúdia je zvyčajne 2 až 3 roky.

Absolventi takejto školy získavajú výučný list a môžu ísť buď pracovať v odbore, na ktorý sa štúdiom kvalifikovali, alebo pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu, ktoré ukončia maturitnou skúškou. V slove učilište mnohých láka napísať dlhé ú.

Tvar je odvodený od slovesa učiť, a preto sa, ako mnoho ďalších odvodenín, píše s krátkym u.

Pre porovnanie:

  • učiteľ
  • učeň
  • učivo.

Zaujímavosťou je, že je prípustný aj tvar učilisko.

Príklad:

Je prijatá na stredné odborné učilište.

Rate this post
Send this to a friend