Výmyk × výmik

Pravopis tohto slova sa dá vysvetliť hneď niekoľkými spôsobmi, avšak všetky vysvetlenia nás nútia napísať len „y“.

Správnou podobou slova je teda výmyk. Podstatné meno výmyk označuje cvik, ktorý môžeme poznať z hodín telocviku (prechádzanie z visu vzoprením nohami dopredu, cvičené na hrazde). Toto slovo je zaraďované medzi príbuzné k slovám vybraným.

Môžeme si vypomôcť hneď niekoľkými slovami podobnými, napr. vymknúť (vykĺbiť, prudkým pohybom sa vyprostiť), od toho aj tvar nedokonavý vymykať sa či nedomykať.

Niektoré príručky uvádzajú podobnosť so slovom zamykať, odomykať apod. V každom prípade je nutné slovo radiť k slovám príbuzným, preto píšeme po písmene m „y“. Prvé dlhé „ý“ môžeme zdôvodniť tým, že ide o predponu vy-/vý-. Nech už je vysvetlenie akékoľvek, musíme si zapamätať, že v slove výmyk píšeme vždy obidve „y“ tvrdé.

Príklady:

Na hodine telocviku sa mi podarilo urobiť výmyk len s pomocou pána učiteľa.

Mám pocit, že sa situácia celkom vymyká kontrole.

Rate this post
Send this to a friend